๐๑ เทศนาโปรดนางแสตนตันกับนางไวท์เฮาส์

ธรรมเทศนา (ภาษากลาง) พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

แผ่นที่ หัวใจพุทธศาสนา

 

๐๑ เทศนาโปรดนางแสตนตันกับนางไวท์เฮาส์

 

A. เทศน์โปรดนางแสตนตันกับนางไวท์เฮาส์ วัดหนองป่าพง เมื่อ .. ๒๕๑๙

 

B. สนทนาธรรมกับญาติโยมกรุงเทพฯ

 

ฐานการปฏิบัติคือกายกับใจ เอาใจพิจารณาเป็นการปฏิบัติทางตรง เพราะสุขทุกข์เกิดที่กายกับใจ ทุกสิ่งเป็นเพียงธรรมธาตุ เห็นทุกสิ่งเป็นอนิจจัง  ทุกขัง อนัตตา ชื่อว่าเห็นสัจธรรม ซึ่งเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติไม่ขึ้นกับลัทธิศาสนา

 

ปรารภธรรมเนียมการบวชวัดหนองป่าพง ได้ทางธรรมเบาเพราะได้เพื่อละ ได้ทางโลกหนักเพราะได้แบกไว้ มีปัญญาต่างกันเพราะทำเหตุปัจจัยไม่เหมือนกัน สมาคมข้างนอกและสมาคมข้างใน

 

ติดตามการเผยแผ่ข้อธรรมคำสอนได้ที่ :

 

มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

The Teachings of Ajahn Chah

 

Facebook Page :  https://www.facebook.com/ajahnchah.me...

Youtube Channel :  https://www.youtube.com/c/ajahnchahme...

Soundcloud Channel : https://soundcloud.com/ajahnchah_memo...

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App