๐๔ อ่านใจธรรมชาติ (ความอยาก)

ธรรมเทศนา (ภาษากลาง) พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

แผ่นที่ หัวใจพุทธศาสนา

 

๐๔ อ่านใจธรรมชาติ (ความอยาก)

วัดหนองป่าพง สิงหาคม ๒๕๒๒

 

อยาก ไม่อยากด้วยความหลงเป็นตัณหา ด้วยปัญญาเป็นบารมี ทำไปเรื่อย เป็นปฏิปทาจะเกิดโพชฌงค์ขึ้นมา ปฏิบัติกับปริยัติเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือ  นักปฏิบัติไม่รู้ปริยัติอาศัยอารมณ์แทนรู้ หลง อาศัยอนิจจังเป็นอารมณ์สมถะและอารมณ์วิปัสสนา

 

ติดตามการเผยแผ่ข้อธรรมคำสอนได้ที่ :

 

มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

The Teachings of Ajahn Chah

 

Facebook Page :  https://www.facebook.com/ajahnchah.me...

Youtube Channel :  https://www.youtube.com/c/ajahnchahme...

Soundcloud Channel : https://soundcloud.com/ajahnchah_memo...

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App