๐๖ น้ำไหลนิ่ง

ธรรมเทศนา (ภาษากลาง) พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

แผ่นที่ หัวใจพุทธศาสนา

 

๐๖ น้ำไหลนิ่ง

 

เทศน์อบรมคณะหัวหน้าศาล วัดถ้ำแสงเพชร ๑๕ .. ๒๕๒๔

 

ภาวนาให้สงบรู้รูปนาม รู้จิต รู้อารมณ์ สงบจิตสงบกิเลสถึงความแล้ว เหนือสุขเหนือทุกข์ บุญบาป จิตสงบ มีปัญญาพร้อมกันเหมือนน้ำไหลนิ่ง

 

ติดตามการเผยแผ่ข้อธรรมคำสอนได้ที่ :

 

มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

The Teachings of Ajahn Chah

 

Facebook Page :  https://www.facebook.com/ajahnchah.me...

Youtube Channel :  https://www.youtube.com/c/ajahnchahme...

Soundcloud Channel : https://soundcloud.com/ajahnchah_memo...

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App