๐๙ อบรมพระภิกษุสามเณร ณ วัดบูรพาราม

ธรรมเทศนา (ภาษากลาง) พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

แผ่นที่ หัวใจพุทธศาสนา

 

๐๙ อบรมพระภิกษุสามเณร วัดบูรพาราม เมื่อ ๒๒ ..๒๕๒๒

 

ธรรมคุ้มครองระหว่างออกธุดงค์ ความละเอียดของศีล ตัวอย่าง วจีวิญญัติ ของพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ผู้รู้มีอยู่ สังขารปรุงแต่งไม่วิ่งตาม  เหมือนปัญญามีเฉลยอยู่แล้ว เอาไม่แน่เป็นอารมณ์ ธรรมภายนอกธรรมภายใน เอโกธัมโม เอโกมัคโค

 

ติดตามการเผยแผ่ข้อธรรมคำสอนได้ที่ :

 

มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

The Teachings of Ajahn Chah

 

Facebook Page :  https://www.facebook.com/ajahnchah.me...

Youtube Channel :  https://www.youtube.com/c/ajahnchahme...

Soundcloud Channel : https://soundcloud.com/ajahnchah_memo...

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App