๑๑ สมาธิภาวนา ที่อังกฤษและอเมริกา

ธรรมเทศนา (ภาษากลาง) พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

แผ่นที่ หัวใจพุทธศาสนา

 

๑๑ สมาธิภาวนา ที่อังกฤษและอเมริกา

 

A.สมาธิภาวนา ที่แฮมสเตทวิหาร ประเทศอังกฤษ ๒๐ .. ๒๕๒๒

 

B.สมาธิภาวนา ที่พุทธสมาคมวิปัสสนา กรรมฐานรัฐแมสชาจูเสตต์ สหรัฐฯ  ๑๔ มิ.. ๒๕๒๒

 

การทำจิตให้สงบเรียกว่าการทำสมาธิ หรือ กรรมฐาน

มรรค ประการนั้นรวมอยู่ที่ ศีล สมาธิ ปัญญา

 

หลวงพ่อชาสอนวิธีทำสมาธิ ทำสมาธิให้ติดต่อกันให้สม่ำเสมอเหมือนหยดน้ำ ไปทำกรรมฐาน วัน ออกพรรษาทำชั่ว เดือน กรรมฐานไม่เกิด 

 

หลวงพ่อสอนสมาธิภาวนา ให้มีสติ สมาธิ ปัญญา ให้พิจารณาถึงความไม่แน่ให้รู้จักประมาณ รู้จักพอ คนเราถ้ามีสุขชอบติดสุขให้พิจารณาโทษของมัน ยึดแล้วก็วาง ออกจากอุปาทาน

 

ติดตามการเผยแผ่ข้อธรรมคำสอนได้ที่ :

 

มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

The Teachings of Ajahn Chah

 

Facebook Page :  https://www.facebook.com/ajahnchah.me...

Youtube Channel :  https://www.youtube.com/c/ajahnchahme...

Soundcloud Channel : https://soundcloud.com/ajahnchah_memo...

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App