๑๕ หลุดพ้นด้วยปัญญา

ธรรมเทศนา (ภาษากลาง) พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

แผ่นที่ หลุดพ้นด้วยปัญญา

 

๑๕ หลุดพ้นด้วยปัญญา

วัดหนองป่าพง ๒๙ .. ๒๕๒๑

 

ปฏิบัติ  ปริยัติ  มีกำลังเสมอกันเป็นไวพจน์ซึ่งกันและกัน การปฏิบัติแท้ๆ  เป็น อกาลิโก แต่ตอนแรกทำเป็นกาลเป็นเวลา  ทำสติได้ต่อเนื่องเหมือนหยดน้ำ  ต่อกันเป็นสายน้ำ

 

ทิฏฐิมานะ อย่าง ทิฎฐิประกอบด้วยปัญญา  เป็น  อกปฺปธัมโม  เกิดหลังเกิดปัญญา เกิดหลังปัญญา  อธิกรณ์เกิดที่ไหนระงับที่นั่น  พระติดในกาโมฆะชื่อว่า กามนิต ถึงรู้แจ้งโลกแต่กิเลสก็ยังอยู่

 

ติดตามการเผยแผ่ข้อธรรมคำสอนได้ที่ :

 

มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

The Teachings of Ajahn Chah

 

Facebook Page :  https://www.facebook.com/ajahnchah.me...

Youtube Channel :  https://www.youtube.com/c/ajahnchahme...

Soundcloud Channel : https://soundcloud.com/ajahnchah_memo...

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App