๑๖ ธรรมในวินัย

ธรรมเทศนา (ภาษากลาง) พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

แผ่นที่ หลุดพ้นด้วยปัญญา

 

๑๖ ธรรมในวินัย

วัดหนองป่าพง .. ๒๕๒๑

 

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโตสอนเรื่องพระวินัยให้หลวงปู่ชา  หลวงปู่ชาอธิบายเรื่องพระวินัยข้อต่างๆ  แก่พระภิกษุและสามเณรให้เข้าใจ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบด้วย 

 

ติดตามการเผยแผ่ข้อธรรมคำสอนได้ที่ :

 

มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

The Teachings of Ajahn Chah

 

Facebook Page :  https://www.facebook.com/ajahnchah.me...

Youtube Channel :  https://www.youtube.com/c/ajahnchahme...

Soundcloud Channel : https://soundcloud.com/ajahnchah_memo...

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App