๑๗ อบรมพระภิกษุสามเณร ก.พ. ๒๕๒๓

ธรรมเทศนา (ภาษากลาง) พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

แผ่นที่ หลุดพ้นด้วยปัญญา

 

๑๗ อบรมพระภิกษุสามเณร .. ๒๕๒๓

วัดหนองป่าพง

 

สาวกครั้งพุทธกาลแต่ละองค์มีความเลิศในธรรมเฉพาะกิจ  ผู้ปฏิบัติควรมีเครื่องเลิศหรือธรรมที่ตัวเองเป็นเลิศไว้ เช่น อดทน ขยัน เลิศในการทำความเพียร สอนง่าย เป็นต้น

 

การได้บวช  ได้รู้  ไม่สำคัญเท่าได้ปฏิบัติ สัมผัสแล้วเกิดทุกข์เป็นเพราะมิจฉาทิฏฐิ   ไม่ได้ดังใจแล้วขัดเคืองแสดงว่ากิเลสยังเหลือ

 

ติดตามการเผยแผ่ข้อธรรมคำสอนได้ที่ :

 

มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท

The Teachings of Ajahn Chah

 

Facebook Page :  https://www.facebook.com/ajahnchah.me...

Youtube Channel :  https://www.youtube.com/c/ajahnchahme...

Soundcloud Channel : https://soundcloud.com/ajahnchah_memo...

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App